memento mori,Machina Erectus

memento mori,Machina Erectus

memento mori,Machina Erectus.

ink