V & Stephanie

V & Stephanie

Dataviz workshop Amsterdam with Stefanie Posavec