Kim and Niel

Kim and Niel

packing the kiln

Thomastown, Kilkenny.