we are not drunk at all.

we are not drunk at all.

Me with bucket.

Thomastown, Kilkenny.