unpacking the woodfire

unpacking the woodfire

Thomastown, Kilkenny.